VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Modrý koník s.r.o.
PRE NÁKUP ONLINE / DIGITÁLNEHO REKLAMNÉHO PRIESTORU
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa v súvislosti s nákupom
online / digitálneho reklamného priestoru na Internetovej stránke Dodávateľa (ďalej len „Podmienky“).
1.2. Internetová stránka Dodávateľa je www.modrykonik.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“).
1.3. Obchodná spoločnosť Modrý koník s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 44 068 212, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51370/B, je prevádzkovateľom Internetovej stránky (ďalej len ako „Dodávateľ“).
Dodávateľ je oprávnený zverejňovať reklamu a poskytovať reklamný priestor na Internetovej stránke pre Odberateľa.
1.4. Odberateľ je osoba, ktorá má záujem o umiestnenie reklamy na Internetovej stránke Dodávateľa a objedná si takýto reklamný priestor
na Internetovej stránke Dodávateľa v súlade s týmito Podmienkami (ďalej len „Odberateľ“).
1.5. Doručením Objednávky Dodávateľovi Odberateľ výslovne súhlasí s týmito Podmienkami a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.
2. OBJEDNÁVKA REKLAMY
2.1. Reklamný priestor na Internetovej stránke Dodávateľa si Odberateľ objednáva na základe písomnej objednávky (prípustnej aj
v elektronickej forme, napr. vo forme e-mailu) (ďalej len ako „Objednávka“). Objednávka sa stáva pre strany záväznou až po jej
písomnom potvrdení (aj v elektronickej forme, napr. formou e-mailu) zo strany Dodávateľa.
2.2. Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
2.2.1. názov/meno Odberateľa, jeho bydlisko/sídlo, prípadne doručovaciu adresu, ak je odlišná od sídla, IČO, IČ pre DPH, číslo účtu
a bankové spojenie,
2.2.2. formát reklamy,
2.2.3. požadovaný čas trvania reklamy (termín uverejnenia a doba trvania),
2.2.4. cenu v súlade s cenníkom Dodávateľa alebo individuálnou ponukou, pokiaľ nebola dojednaná iná cena,
2.2.5. kontaktnú osobu Odberateľa (meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail),
2.2.6. vyhlásenie Odberateľa, že podpisom objednávky súhlasí s Podmienkami a záväzne pristupuje k Podmienkam uvedeným na
Internetovej stránke (https://vop.modrykonik.sk/) a najmä súhlasí s ustanoveniami storno podmienok uvedených
v Podmienkach,
2.2.7. dátum Objednávky,
2.2.8. podpis zodpovednej osoby Odberateľa (ak je Objednávka písomná).
2.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odmietnuť Objednávku, a to kedykoľvek na základe jeho výlučného a slobodného
uváženia.
2.4. Podpisom Objednávky Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí s Podmienkami a záväzne pristupuje k Podmienkam a najmä súhlasí s
ustanoveniami storno podmienok uvedených v Podmienkach.
3. PODKLADY K REKLAMNEJ KAMPANI A$TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA REKLAMU
3.1. Všetky podklady pre objednanú reklamu je Odberateľ na vlastné náklady a riziko povinný dodať Dodávateľovi v elektronickej forme v
súlade s týmito Podmienkami najneskôr 4 pracovné dni pred začiatkom reklamnej kampane, ak neuvedie Dodávateľ inak.
3.2. Pokiaľ je súčasťou reklamnej kampane viac reklamných formátov, musia byť jednotlivé súbory označené správnymi názvami, ktoré sú
v súlade s názvami komerčných prvkov uvedenými v Objednávke.
3.3. Grafické reklamné formáty reklamy určené pre uverejnenie na Internetovej stránke Dodávateľa musia spĺňať podmienky uvedené na:
www.modrykonik-pre-marketerov.sk/podklady.
3.4. V prípade, ak Odberateľ nedodá všetky potrebné podklady na realizáciu príslušnej reklamnej kampane, alebo dodané podklady
nebudú v súlade s týmito Podmienkami, alebo v prípade, ak dodané grafické reklamné formáty nebudú spĺňať tieto podmienky, platí,
že Odberateľ Objednávku zrušil a uplatnia sa primerane ustanovenia o storno podmienkach podľa týchto Podmienok, ak sa s
Dodávateľom nedohodnú na alikvótnom skrátení plnenia (doby trvania reklamy, počtu zobrazení reklamy a pod.) za plnú cenu podľa
Objednávky.
4. UVEREJNENIE REKLAMY A ZMENA REKLAMY
4.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy najmä vtedy, ak reklama:
4.1.1. svojou kvalitou, obsahom alebo technickými parametrami nezodpovedá požiadavkám Dodávateľa,
4.1.2. je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok,
4.1.3. zasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb,
4.1.4. nezodpovedá záujmom Dodávateľa.
4.2. V prípade obsadenia reklamného priestoru na Internetovej stránke Dodávateľa si Dodávateľ vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie
reklamy alebo posunúť termín realizácie reklamnej kampane v závislosti od momentálneho obsadenia.
4.3. Ak Dodávateľ na základe zistených skutočností odmietne reklamu uverejniť alebo je nútený posunúť termín jej realizácie, je povinný
bez zbytočného meškania o tom písomne alebo elektronickou formou (napr. e-mailom) oboznámiť Odberateľa.
4.4. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby reklama bola v súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výluč
zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s reklamou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma,
Odberateľ je povinný a sľubuje Dodávateľa a tretie osoby odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
4.5. Odberateľ sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetku súčinnosť, o ktorú ním bude požiadaný.
4.6. Akékoľvek zmeny v objednanej reklamnej kampani možlen na základe písomnej dohody (prípustnej aj v elektronickej forme)
Odberateľa s Dodávateľom.
5. ÚPRAVA A$ODSTRÁNENIE REKLAMY
Dodávateľ si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, sledovať a kontrolovať reklamu Odberateľa, aby bol zabezpečený jej súlad s
právnymi predpismi a právo meniť ju, ale aj odstraňovať, ak to bude potrebné, na základe výlučného a slobodného uváženia
Dodávateľa, a to aj bez toho, aby to Odberateľovi oznámil, najmä v prípade, ak preukázateľne porušuje právne predpisy alebo tieto
Podmienky, alebo bude existovať takáto obava či hrozba.
6. CENA
6.1. Dodávateľ poskytuje reklamný priestor a reklamu na Internetovej stránke podľa cenníkov uverejnených na:
www.modrykonik-pre-marketerov.sk, ak sa nedohodnú s Odberateľom inak v potvrdenej Objednávke.
6.2. Ceny v cenníkoch a Objednávke sú uvádzané bez príslušnej DPH, ak v nich nie je uvedené inak.
6.3. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť cenníky reklamného priestoru, a to kedykoľvek. Pre strany je vždy záväzná cena
potvrdená Dodávateľom na jednotlivých Objednávkach Odberateľa.
7. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa platbu vopred a vyhotoviť po potvrdení Objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti
od rozhodnutia Dodávateľa až do výšky 100% ceny príslušnej Objednávky) za objednanú reklamu. Odberateľ je povinný uhradiť
preddavkovú faktúru na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre do termínu splatnosti, najneskôr však 3 pracovné dni pred začiatkom
uverejňovania príslušnej reklamy.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť faktúru za prísluš reklamnú kampaň na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaný
prípadný preddavok, do 15 dní po ukončení reklamnej kampane, v prípade dlhodobej kampane raz mesačne, a to po skončení
príslušného kalendárneho mesiaca. Ak nie je dohodnuté inak, tak platí, že splatnosť faktúr je 14 dní od ich vyhotovenia.
7.3. Odberateľ výslovne súhlasí s tým, aby mu Dodávateľ vyhotovil faktúry v elektronickej forme a doručil elektronicky (e-mailom).
7.4. Všetky poplatky súvisiace s platbou faktúry bude znášať výlučne Odberateľ.
7.5. Odberateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy.
7.6. Dodávateľ si vyhradzuje právo nespustiť/nezapnúť objednanú a potvrdenú reklamnú kampaň Odberateľa, prípadne bežiacu reklamnú
kampaň prerušiť alebo úplne zastaviť, ak si Odberateľ neplní finančalebo iné záväzky voči Dodávateľovi alebo ak je Odberateľ v
likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá Odberateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením Dodávateľovi, či tretej osobe
vzniknú a konanie Dodávateľa sa nepovažuje za porušenie týchto Podmienok zo strany Dodávateľa.
8. STORNO PODMIENKY
8.1. Odberateľ je oprávnený od Objednávky jednostranne odstúpiť (stornovať ju), v takom prípade je však Odberateľ povinný zaplatiť
Dodávateľovi v deň odstúpenia (storna) odstupné (storno poplatok) vo výške:
60% z ceny Objednávky, ak tak urobí viac ako 22 dní pred dňom začatia reklamy,
70% z ceny Objednávky, ak tak urobí 21. až 15. deň pred dňom začatia reklamy,
80% z ceny Objednávky, ak tak urobí 14. až 8. deň pred dňom začatia reklamy,
90% z ceny Objednávky, ak tak urobí do 7 dní pred dňom začatia reklamy.
V prípade odstúpenia (storna) alebo akéhokoľvek iného zrušenia Objednávky v čase kratšom ako 7 dní pred dňom začatia reklamy
alebo až po začatí reklamy sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi 100% z ceny Objednávky, a to bez ohľadu na to, že v takom
prípade Dodávateľ už nie je povinný plniť jeho povinnosti podľa Podmienok a Objednávky, čo Odberateľ výslovne berie na vedomie a
s týmto súhlasí. Uvedené platí rovnako aj v prípade, ak v dôsledku neplnenia povinností Odberateľa (napr. dodanie podkladov,
neposkytnutie súčinnosti a pod.), Dodávateľ nie je schopný plniť svoje povinnosti podľa Podmienok a Objednávky.
8.2. Uvedené odstupné je Dodávateľ oprávnený si jednostranne započítať voči už uhradenej cene (alebo jej časti) príslušnej Objednávky s
čím Odberateľ výslovne súhlasí.
9. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA TRETÍCH OSÔB
9.1. Odberateľ vyhlasuje a ručí za to, že reklamou podľa Objednávky neporuší ani neohrozí žiadne práva tretej osoby (najmä autorské
práva, práva duševného vlastníctva a iné práva) a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými právami, oprávneniami,
súhlasmi a povoleniami a že príslušreklama je v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a inými relevantnými alebo
záväznými požiadavkami, normami a kódexmi.
9.2. Odberateľ dáva Dodávateľovi bezodplatne súhlas k šíreniu reklamy (reklamného diela, resp. v reklame obsiahnutých autorských diel
chránených právnymi predpismi) prostredníctvom internetu, a to v rozsahu a na čas stanovený v zmysle príslušnej Objednávky a
potvrdzuje a ručí za to, že je nositeľom všetkých potrebných práv potrebných k uverejneniu a šíreniu reklamy v dodanej podobe a
zároveň potvrdzuje, že tým neporušuje práva žiadnej tretej osoby.
9.3. Odberateľ vyhlasuje, že je v celom rozsahu zodpovedný za ním dodanú prípadne na zverejnenie odsúhlasenú reklamu, najmä za jej
kvalitatívnu a obsahovú stránku a zaväzuje sa nahradiť v plnej výške všetky prípadné škody, ujmy a nároky spôsobené jej obsahovou
stránkou.
9.4. V prípade nepravdivosti alebo neúplnosti vyššie uvedených vyhlásení, súhlasov, záruk a pod. nenesie Dodávateľ žiadnu
zodpovednosť a Odberateľ sa zaväzuje všetky s tým súvisiace nároky bezodkladne vysporiadať a na výzvu nahradiť Dodávateľovi
škodu, ujmu a náklady (vrátane nákladov na súdne a iné konania a právne zastúpenie, ako i sankcií uložených Dodávateľovi v
súvislosti s reklamou), ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
9.5. Odberateľ zbavuje Dodávateľa všetkých nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími osobami, a v prípade uplatnenia si
akýchkoľvek nárokov takejto povahy alebo poskytnutia odškodnenia zo strany Dodávateľa z takéhoto dôvodu, sa Odberateľ zaväzuje
všetky takéto nároky bezodkladne vysporiadať, ako aj nahradiť Dodávateľovi škodu, ujmu a náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli.
10. OBMEDZENIE SLUŽBY INTERNETOVEJ STRÁNKY
Dodávateľ si vzhľadom na povahu internetu vyhradzuje právo na údržbu Internetovej stránky počas doby trvania reklamy v dĺžke max.
2% z doby trvania reklamy, pričom počas údržby bude Internetová stránka nefunkča zobrazovanie reklamy nebude možné, s čím
Odberateľ výslovne súhlasí, a to bez nároku na finanč alebo akúkoľvek inú kompenzáciu zo strany Dodávateľa. V prípade
presiahnutia času údržby podľa predchádzajúcej vety, sa zaväzuje Dodávateľ umožniť (predĺžiť) Odberateľovi dobu trvania reklamy
tak, aby doba jej trvania nebola kratšia ako dohodnutá doba podľa Objednávky po odpočítaní povoleného času údržby.
11. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
Dodávateľ zodpovedá výlučne za umožnenie zobrazenia reklamy podľa Podmienok a nie za jej priebeh či výsledok a rovnako
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky užívateľov Internetovej stránky v súvislosti s reklamou a preto nezodpovedá za
škodu, ujmu, či iné poškodenie práv a oprávnených záujmov Odberateľa a tretích osôb, ku ktorému že dôjsť v spojení s reklamou
(napr. v dôsledku kritických príspevkov užívateľov k reklame, jej obsahu a pod.).
12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE
V priebehu trvania reklamy si medzi sebou žu Dodávateľ s Odberateľom vymieňať informácie, medzi ktorými žu byť informácie,
ktoré žu byť považované za dôverné alebo žu predstavovať predmet obchodného tajomstva či predmet ochrany podľa iných
právnych predpisov. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú chrániť takéto dôverné informácie získané od druhej strany aspoň
spôsobom, akým chránia svoje vlastné informácie, a zabrániť ich sprístupneniu tretej strane. Akékoľvek sprístupnenie dôverných
informácií tretej strane podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu strany, ktorej tieto informácie patria. Práva a povinnosti
stanovené v tomto bode Podmienok sa zaväzujú dodržiavať po celú dobu trvania reklamy až do doby, než sa dôverné informácie
stanú verejne dostupnými inak, než v dôsledku porušenia povinnosti ich ochrany.
13. OSOBITNÉ USTANOVENIA K$FORMÁTU REKLAMY „AMBASÁDORKA ZNAČKY“
13.1. Ambasádorkou sa rozumie užívateľka Internetovej stránky, ktorá je v právnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom resp. s
pomocou ktorej Dodávateľ poskytuje reklamný formát „Ambasádorka značky“) (ďalej len ako „Ambasádorka“), ktorého podstatou je
poskytnutie reklamného priestoru na Internetovej stránke pre Odberateľa prostredníctvom Ambasádorky, ktorá buduje a šíri
povedomie o značke Odberateľa, pričom Ambasádorka je obľúbená užívateľka Internetovej stránky, ktorá dosah na veľ
publikum, vytvára vlastný obsah, s ktorým ďalej pracuje, a iniciuje diskusie o značke.
13.2. V rámci reklamného formátu „Ambasádorka značky“ sa Dodávateľ zaväzuje:
13.2.1. zabezpečiť vyhľadanie vhodných kandidátok na Ambasádorku spomedzi aktívnych užívateľov Internetovej stránky, a to
vyhlásením konkurzu, užším výberom kandidátok a následne odporučením vhodných kandidátok Odberateľovi,
13.2.2. zabezpečiť uzatvorenie odplatného právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Ambasádorkou (či už pracovno-právneho alebo
iného),
13.2.3. zabezpečiť školenie Ambasádorky a osoby určenej Odberateľom za účelom výkonu jej činnosti podľa týchto Podmienok,
13.2.4. pripraviť komunikačný plán propagácie pre Ambasádorku, na základe dohody s Odberateľom,
13.2.5. vytvoriť profil Ambasádorky a oficiálnu užívateľskú skupinu Odberateľa, zverejniť príspevok Dodávateľa o novej Ambasádorke
na Internetovej stránke,
13.2.6. zabezpečiť priamu elektronickú komunikáciu medzi Ambasádorkou a Odberateľom,
13.2.7. poskytovať technickú a komunikačnú podporu pre Ambasádorku za účelom výkonu jej činnosti podľa týchto Podmienok,
13.2.8. jedenkrát do mesiaca vytvoriť mesačný komunikačný report Ambasádorky pre Odberateľa,
13.2.9. zabezpečiť v primeranom čase výmenu osoby Ambasádorky v prípade žiadosti Ambasádorky, a to aj bez súhlasu alebo
napriek nesúhlasu Odberateľa, resp. výmenu Ambasádorky na základe žiadosti Odberateľa.
13.3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Ambasádorka na základe dohodnutého komunikačného plánu medzi Dodávateľom a
Odberateľom:
13.3.1. pravidelne zverejňovala príspevky (správy, články, albumy) v blogu Ambasádorky,
13.3.2. spravovala oficiálnu užívateľskú skupinu Odberateľa alebo jeho reklamy a komunikovala v nej s ostatnými užívateľmi
Internetovej stránky,
13.3.3. komentovala príspevky týkajúce sa reklamy,
13.3.4. realizovala spoločne dohodnuté marketingové projekty medzi Dodávateľom a Odberateľom (recenzie a testy vý robkov,
teasovanie, poskytovanie vzoriek, malé ankety, súťaže, a pod.).
13.4. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možpevne určiť, a to vzhľadom na povahu
formátu „Ambasádorka značky“ a čas potrebný na prípravu samotnej reklamy (napr. nájdenie Ambasádorky, školenie, a pod.).
13.5. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Ambasádorka značky“ bude trvať
neurčitý čas, avšak najmenej po dobu 12 mesiacov po dni začatia uverejňovania reklamy, pričom je možju ukončiť výpoveďou
danou najskôr po 12 mesiacoch po dni začatia uverejňovania reklamy, a to s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Reklamu je mož
zrušiť tiež písomnou dohodu medzi Dodávateľom a Odberateľom, a to kedykoľvek počas jej trvania.
13.6. Cena. Reklama vo formáte „Ambasádorka značky“ je spoplatnená výlučne za obdobie trvania reklamy nasledujúce po dni začatia jej
uverejňovania. V cene je už zahrnutá odmena Ambasádorky, ktorú jej vypláca Dodávateľ. V cene nie zahrnuté náklady na
poskytnuté produkty, služby a ich zasielanie v rámci schválených marktingových projektov ambasádorky (najmä zabezpečenie a
zasielanie vzoriek, výhier v súťažiach a pod.). Tieto náklady znáša v plnej miere Odberateľ.
13.7. Platobné podmienky. Cena bude fakturovaná mesačne, pričom Odberateľ je povinný ju uhradiť na základe riadne vystaveného
daňového dokladu - faktúry, a to najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá nebude kratšia ako 15 dní odo dňa
vyhotovenia faktúry.
13.8. Zákaz konkurencie. Odberateľ sa zaväzujete, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa neuzavrie s Ambasádorkou
počas trvania reklamy a po dobu 1 roka od jej skončenia žiadny vzťah, na základe ktorého bude Ambasádorka vykonávať, či už na
základe pracovného pomeru, živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích osôb
(a to na vlastný alebo cudzí účet, prípadne sprostredkovať uzatvorenie zmluvy, resp. obchodu súvisiacich s takouto činnosťou)
akúkoľvek zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť zhodnú alebo podobnú s jej činnosťou alebo činnosťou Dodávateľa podľa týchto
Podmienok pre Odberateľa alebo osoby, ktoré priamo alebo nepriamo ovládané Odberateľom alebo ovládajúce Odberateľa alebo
majetkovo či osobne prepojené s Odberateľom alebo osoby jemu blízke. V prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje Odberateľ
zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z mesačnej ceny reklamy za formát „Ambasádorka značky“ podľa týchto
Podmienok, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac trvania porušenia vyššie uvedeného záväzku. Nárok na zaplatenie ceny za
reklamu a na náhradu škody voči Odberateľovi týmto nie je dotknutý ani obmedzený.
13.9. Odberateľ:
13.9.1. sa zaväzuje oznámiť Dodávateľovi informácie potrebné k príprave reklamy a výberu Ambasádorky (napr. základné informácie
o Odberateľovi a/alebo produkte či značke, predstavy o osobe Ambasádorky a očakávania od nej),
13.9.2. je zodpovedný za konečný výber Ambasádorky spomedzi kandidátok odporučených Dodávateľom a za zabezpečenie osoby
Odberateľa, ktorá bude komunikovať s Ambasádorkou a zúčastní sa školenia u Dodávateľa,
13.9.3. sa zaväzuje dohodnúť s Dodávateľom komunikačný plán, ktorý je nevyhnutý pre činnosť Ambasádorky podľa týchto
Podmienok, pričom je zodpovedný za schválenie komunikačného plánu,
13.9.4. sa zaväzuje komunikovať záležitosti týkajúce sa reklamy priamo s Ambasádorkou, a to elektronickou formou, pričom ako
vedľajšieho adresáta komunikácie je vždy povinný uviesť aj Dodávateľa (formou kópie (CC) v e-mailoch),
13.9.5. berie na vedomie, že samotná reklama (jej uverejňovanie) nebude realizované ihneď po Objednávke reklamy, ale neskôr a
postupne, a to vzhľadom na činnosti, ktoré je potrebné predtým zo strany Dodávateľa vykonať (napr. vyhľadanie kandidátok,
školenie, a pod.),
13.9.6. sa zaväzuje poskytovať Ambasádorke bez zbytočného odkladu všetku súčinnosť, o ktorú ňou bude požiadaný,
13.9.7. berie na vedomie, že obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Ambasádorky bude považovaný za obsah
(reklamu) pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa, nakoľko Odberateľ je zodpovedný za
komunikačný plán Ambasádorky a preto je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v súlade
s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výlučnú zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v dôsledku
obsahu pridaného Ambasádorkou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ je povinný a sľubuje Dodávateľa odškodniť
v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
13.10. V prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov medzi
Ambasádorkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich
zablokovaním.
13.11. Dodávateľ je povinný na žiadosť Odberateľa zasiahnuť do príspevkov medzi Ambasádorkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi
Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním, avšak v takomto prípade je Dodávateľ
oprávnený uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.zn. že tak koná na žiadosť Odberateľa) na Internetovej stránke.
14. OSOBITNÉ USTANOVENIA K FORMÁTU REKLAMY „DNI SO ZNAČKOU“
14.1. V rámci reklamného formátu „Dni so značkou“ sa Dodávateľ zaväzuje:
14.1.1. na všetkých podstránkach Internetovej stránky umiestniť vedľa hlavného menu logo produktu,
14.1.2. umožniť Odberateľovi oficiálne vstupovať do diskusného fóra, a to tak, že v časti Diskusné fórum vytvorí Dodávateľ
samostatnú sekciu s názvom reklamnej kampane, v ktorej bude Odberateľ oprávnený s užívateľmi Internetovej stránky
diskutovať, viesť s nimi dialóg a kde budú môcť užívatelia Internetovej stránky klásť svoje otázky, prípadne hodnotiť a
vyjadrovať sa k reklame,
14.1.3. v časti Blogy vytvoriť Odberateľovi samostatný profil, kde bude oprávnený umiestňovať obrázky a fotografie a zároveň bude
tento profil Dodávateľ propagovať pod zoznamom príspevokov od všetých používateľov v časti Blogy.
15. OSOBITNÉ USTANOVENIA K$FORMÁTU REKLAMY „SKÚSENOSTI SO ZNAČKOU“
15.1. Blogerkou sa rozumie užívateľka Internetovej stránky, ktorá je v právnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom resp. s pomocou
ktorej Dodávateľ poskytuje reklamný formát „Skúsenosti so značkou“ (ďalej len ako „Blogerka“), ktorého podstatou je testovanie
produktu Odberateľa Blogerkou a následné zdieľanie skúseností s produktom na Internetovej stránke Dodávateľa.
15.2. V rámci reklamného formátu „Skúsenosti so značkou“ sa Dodávateľ zaväzuje:
15.2.1. zabezpečiť vyhľadanie vhodných kandidátok na Blogerku/y spomedzi aktívnych užívateľov Internetovej stránky, a to
vyhlásením výzvy na Internetovej stránke a užším výberom kandidátok na základe kritérií určených Odberateľom, pričom
výber Blogeriek je vo výlučnej právomoci Dodávateľa,
15.2.2. zabezpečiť uzatvorenie právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Blogerkami (v počte dohodnutom s Odberateľom) (či už
pracovno-právneho alebo iného),
15.2.3. pripraviť komunikačný plán propagácie pre Blogerky, na základe dohody s Odberateľom,
15.2.4. poskytovať technickú a komunikač podporu pre Blogerky za účelom výkonu ich činnosti podľa týchto Podmienok (napr.
zabezpečiť prevzatie produktu Odberateľa a jeho odovzdanie Blogerke),
15.2.5. zdieľať recenzie Blogeriek o produkte Odberateľa na facebookovom profile Dodávateľa,
15.2.6. poskytnúť Odberateľovi report z reklamnej kampane.
15.3. Dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie na to, aby Blogerky na základe dohodnutého komunikačného plánu medzi
Dodávateľom a Odberateľom:
15.3.1. zverejnili svoje skúsenosti s produktom Odberateľa vo forme príspevkov a súhrnnej recenzie vo svojich blogoch a na
diskusnom fóre na Internetovej stránke,
15.3.2. komunikovali vo fóre s ostatnými užívateľmi Internetovej stránky a komentovali príspevky týkajúce sa produktu Odberateľa, a
zaväzuje sa dohodnúť splnenie uvedených povinností Blogerkami, avšak Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné
porušenie/nesplnenie záväzkov zo strany Blogeriek, čo Odberateľ výslovne berie na vedomie.
15.4. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možpevne určiť, a to vzhľadom na povahu
formátu „Skúsenosti so značkou“ a čas potrebný na prípravu samotnej reklamy (napr. nájdenie Blogeriek, a pod.) a potrebnú
činnosť Odberateľa (napr. dodanie produktov na testovanie).
15.5. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Skúsenosti so značkou“ bude
trvať neurčitý čas, avšak najmenej po dobu 5 týždňov po dni začatia uverejňovania reklamy. Reklamu je možzrušiť tiež písomnou
dohodu medzi Dodávateľom a Odberateľom, a to kedykoľvek počas jej trvania.
15.6. Cena. Reklama vo formáte „Skúsenosti so značkou“ je spoplatnená výlučne za obdobie trvania reklamy po začatí jej uverejňovania. V
cene je už zahrnutá odmena Blogeriek, ktorú im vypláca Dodávateľ. Pre vylúčenie pochybností Odberateľ potvrdzuje, že berie na
vedomie, že produkt, ktorý sa stane vlastníctvom Blogerky bez ohľadu na výsledok jej činnosti, nie je zahrnutý v cene Dodávateľa.
15.7. Odberateľ:
15.7.1. je zodpovedný za určenie kritérií na hľadanie Blogeriek,
15.7.2. sa zaväzuje dohodnúť s Dodávateľom komunikačný plán, ktorý je nevyhnutý pre činnosť Blogeriek podľa týchto Podmienok,
pričom je zodpovedný za schválenie komunikačného plánu,
15.7.3. sa zaväzuje dodať Dodávateľovi produkt Odberateľa, ktorý je predmetom reklamy, pričom berie na vedomie a súhlasí s tým,
že tento produkt sa dodaním Dodávateľovi stáva majetkom Blogerky; v prípade vadného produktu sa zaväzuje produkt
bezodkladne vymeniť,
15.7.4. sa zaväzuje dodať Dodávateľovi všetky podklady (texty, fotografie a pod.) k produktom a produkty, a to najmenej 2 týždne
pred začatím uverejňovania reklamy a zaväzuje sa odsúhlasiť znenie všetkých príspevkov (textov, nie fotografií) (nie však
príspevkov Blogeriek), ktoré budú zverejnené na Internetovej stránke,
15.7.5. berie na vedomie, že samotná reklama (jej uverejňovanie) nebude realizovaná ihneď po Objednávke reklamy, ale neskôr a
postupne, a to vzhľadom na činnosti, ktoré je potrebné predtým zo strany Dodávateľa vykonať (napr. vyhľadanie Blogeriek, a
pod.),
15.7.6. berie na vedomie, že do príspevkov Blogeriek nie je oprávnený zasahovať a berie na vedomie, že príspevky Blogeriek
vyjadrujú ich slobodný názor na produkt Odberateľa a tieto príspevky sa zaväzuje rešpektovať,
15.7.7. sa zaväzuje poskytovať technickú a komunikač podporu pre Blogerky za účelom výkonu ich činnosti podľa týchto
Podmienok (napr. odborná podpora pri testovaní produktov).
15.8. V prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov
Blogeriek, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.
15.9. Dodávateľ je povinný na žiadosť Odberateľa zasiahnuť do príspevkov medzi Blogerkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi
Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním, avšak v takomto prípade je Dodávateľ
oprávnený uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.zn. že tak koná na žiadosť Odberateľa) na Internetovej stránke.
16. OSOBITNÉ USTANOVENIA K$FORMÁTU REKLAMY „NATÍVNY PR ČLÁNOK“
16.1. Blogerkou sa rozumie užívateľka Internetovej stránky, ktorá je v právnom vzťahu s Dodávateľom, prostredníctvom resp. s pomocou
ktorej Dodávateľ poskytuje reklamný formát „Natívny PR článok“ (ďalej len ako „Blogerka“), ktorého podstatou je vytvorenie PR článku
o produkte Odberateľa Blogerkou a následné uverejnenie PR článku na Internetovej stránke Dodávateľa.
16.2. V rámci reklamného formátu „Natívny PR článok“ sa Dodávateľ zaväzuje:
16.2.1. zabezpečiť vyhľadanie vhodnej kandidátky na Blogerku spomedzi aktívnych užívateľov Internetovej stránky, a to na základe
kritérií určených Odberateľom, pričom výber Blogerky je vo výlučnej právomoci Dodávateľa,
16.2.2. zabezpečiť uzatvorenie právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Blogerkou (či už pracovno-právneho alebo iného),
16.2.3. poskytovať technickú a komunikačnú podporu pre Blogerky za účelom výkonu jej činnosti podľa týchto Podmienok,
16.2.4. zdieľať PR článok Blogerky o produkte Odberateľa na facebookovom profile Dodávateľa,
16.2.5. poskytnúť Odberateľovi report z reklamnej kampane.
16.3. Dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie na to, aby Blogerka:
16.3.1. vytvorila PR článok (v rozsahu 1 - 1,5 normostrany, s fotografiami v počte 2-3) do 7 dní od dodania kompletných podkladov
Odberateľom,
16.3.2. uverejnila PR článok na svojom Blogu na Internetovej stránke, a zaväzuje sa dohodnúť splnenie uvedených povinností
Blogerkami, avšak Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie/nesplnenie záväzkov zo strany Blogeriek, čo
Odberateľ výslovne berie na vedomie.
16.4. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možpevne určiť, a to vzhľadom na povahu
formátu „Natívny PR článok“ a čas potrebný na prípravu samotnej reklamy (napr. nájdenie Blogerky, a pod.) a potrebnú činnosť
Odberateľa (napr. dodanie produktov).
16.5. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Natívny PR článok“ bude trvať
jeden týždeň od začatia uverejňovania reklamy.
16.6. Cena. Reklama vo formáte „Natívny PR článok“ je spoplatnená výlučne za obdobie trvania reklamy po začatí jej uverejňovania. V
cene je už zahrnutá odmena Blogerky, ktorú jej vypláca Dodávateľ. Pre vylúčenie pochybností Odberateľ potvrdzuje, že berie na
vedomie, že produkt, ktorý sa stane vlastníctvom Blogerky bez ohľadu na výsledok jej činnosti, nie je zahrnutý v cene Dodávateľa.
16.7. Odberateľ:
16.7.1. je zodpovedný za určenie kritérií na hľadanie Blogerky,
16.7.2. sa zaväzuje dodať priamo Blogerke produkt Odberateľa, ktorý je predmetom reklamy, pričom berie na vedomie a súhlasí
s tým, že tento produkt sa dodaním Blogerke stáva majetkom Blogerky; v prípade vadného produktu sa zaväzuje produkt
bezodkladne vymeniť,
16.7.3. sa zaväzuje dodať Dodávateľovi všetky podklady (texty, fotografie a pod.) k produktom a produkty, a to najmenej 2 týždne
pred začatím uverejňovania reklamy a zaväzuje sa odsúhlasiť znenie PR článku, ktorý bude zverejnený na Internetovej
stránke,
16.7.4. berie na vedomie, že samotná reklama (jej uverejňovanie) nebude realizovaná ihneď po Objednávke reklamy, ale neskôr a
postupne, a to vzhľadom na činnosti, ktoré je potrebné predtým zo strany Dodávateľa vykonať (napr. vyhľadanie Blogerky, a
pod.),
16.7.5. berie na vedomie, že PR článok bude označený ako reklama,
16.7.6. berie na vedomie, že obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Blogerky bude považovaný za obsah (reklamu)
pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa, nakoľko Odberateľ je zodpovedný za schválenie
zverejneného znenia PR článku Blogerky a preto je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v
súlade s právnymi predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výlučzodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v
dôsledku obsahu pridaného Odberateľom resp. ním zabezpečenou osobou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ
je povinný a sľubuje Dodávateľa odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
16.7.7. sa zaväzuje poskytovať technickú a komunikač podporu pre Blogerku za účelom výkonu ich činnosti podľa týchto
Podmienok (napr. odborná podpora pri testovaní produktov).
16.8. V prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov Blogerky,
okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.
16.9. Dodávateľ je povinný na žiadosť Odberateľa zasiahnuť do príspevkov medzi Blogerkou, Odberateľom a ostatnými užívateľmi
Internetovej stránky, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním, avšak v takomto prípade je Dodávateľ
oprávnený uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.zn. že tak koná na žiadosť Odberateľa) na Internetovej stránke.
17. OSOBITNÉ USTANOVENIA K$FORMÁTU REKLAMY „SÚŤAŽ
17.1. „Súťaž“ je reklamný formát, ktorého podstatou je organizácia reklamnej súťaže pre Odberateľa na Internetovej stránke Dodávateľa.
17.1.1. Organizátorom súťaže je Dodávateľ.
17.1.2. Vyhlasovateľom ťaže je Odberateľ. V prípade, že Odberateľ zastupuje klienta ako reklamná agentúra, vyhlasovateľom
ťaže je klient Odberateľa.
17.1.3. V prípade, že Dodávateľ realizuje ťaž za účelom vlastných marketingových aktivít, organizátorom aj vyhlasovateľom je
Dodávateľ.
17.1.4. Zodpovednosť za zabezpečenievýhry nesie výhradne Odberateľ a to po všetkých stránkach. Dodávateľ sa žiadnym
spôsobom nepodieľa na zabezpečení výhry.
17.2. V rámci reklamného formátu „Súťaž“ sa Dodávateľ zaväzuje:
17.2.1. zverejniť informáciu o súťaži na Internetovej stránke a zabezpečiť organizáciu reklamnej súťaže na Internetovej stránke,
17.2.2. zabezpečiť, ak sa s Odberateľom nedohodne inak, náhodný výber výhercov (spôsobom a v počte dohodnutom
s Odberateľom) spomedzi správne odpovedajúcich ťažiacich. V cene nie zahrnuté náklady na poskytnuté produkty,
služby a ich zasielanie. Tieto náklady znáša v plnej miere Odberateľ.
17.3. Odberateľ berie na vedomie, že presný dátum začatia uverejňovania reklamy nie je možpevne určiť, a to vzhľadom na povahu
formátu „Súťaž“ a potrebnú súčinnosť Odberateľa (napr. dodanie podkladov).
17.4. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v Objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Súťažbude trvať jeden týždeň,
od pondelka 9:00 do nedele 23:59.
17.5. Odberateľ:
17.5.1. sa zaväzuje dodať Dodávateľovi všetky podklady k reklamnej kampani (najmä: úvod, zoznam cien, o ktoré sa ťaží a koľko
výhercov ich získa, spôsob náhodného výberu výhercov, samotnú ťažotázku, nápovedu na otázku vo forme odkazu na
vlastný web, texty, fotografie a pod.), a to najmenej 2 týždne pred začatím uverejňovania reklamy,
17.5.2. sa zaväzuje poskytovať technickú a komunikačnú podporu pre Dodávateľa,
17.5.3. sa zaväzuje, ak sa tak dohodne s Dodávateľom, po skončení reklamnej kampane náhodným výberom vybrať výhercov
spomedzi súťažiacich,
17.5.4. sa zaväzuje zaslať výhry výhercom.
18. OSOBITNÉ USTANOVENIA K FORMÁTU REKLAMY „PORADŇA“
18.1. V rámci reklamného formátu „Poradňa“ sa Dodávateľ zaväzuje:
18.1.1. umožniť Odberateľovi oficiálne vstupovať do diskusného fóra, a to tak, že v časti Diskusné fórum vytvorí Dodávateľ
samostatnú sekciu s názvom reklamnej kampane (poradne), v ktorej bude Odberateľ oprávnený s užívateľmi Internetovej
stránky diskutovať, najmä odpovedať na ich otázky a poskytovať im odborné poradenstvo v téme danej reklamnej kampane, a
to buď osobne alebo prostredníctvom ním (Odberateľom) určenej osoby (poradcu, odborníka v danej téme),
18.1.2. poskytovať technickú a komunikačnú podporu Odberateľovi,
18.1.3. zabezpečiť, aby užívateľ, ktorý položil otázku do Poradne, bol notifikovaný o odpovedi Odberateľa na danú otázku,
18.1.4. v prípade, ak sa na tom dohodne s Odberateľom, za osobitne dojednaných podmienok nad rámec ceny reklamy zabezpečiť
osobu odborníka (poradcu) pre Odberateľa
18.2. Odberateľ:
18.2.1.je zodpovedný za určenie osoby odborníka (poradcu),
18.2.2. berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ je oprávnený neakceptovať a nezverejniť otázky užívateľov Internetovej
stránky položené v rámci reklamnej kampane a/alebo odpovede Odberateľa na ne, a to podľa jeho vlastného uváženia a bez
odôvodnenia,
18.2.3. sa zaväzuje odpovedať na otázky užívateľov Internetovej stránky schválené Dodávateľom bez zbytočného odkladu,
18.2.4. berie na vedomie, že Poradňa bude označená ako reklama,
18.2.5. berie na vedomie, že obsah reklamy pridaný na Internetovú stránku zo strany Odberateľa a/alebo ním určenej osoby
odborníka (poradcu) bude považovaný za obsah (reklamu) pridaný Odberateľom a bude považovaný za príspevky Odberateľa,
a Odberateľ je zaň zodpovedný a je povinný zabezpečiť, aby všetky príspevky na Internetovej stránke boli v súlade s právnymi
predpismi a dobrými mravmi a nesie za ne plnú a výluč zodpovednosť. V prípade, ak Dodávateľovi v dôsledku obsahu
pridaného Odberateľom resp. ním určenou osobou vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, Odberateľ je povinný a sľubuje
Dodávateľa odškodniť v celom rozsahu, a to bez ohľadu na zavinenie.
18.2.6. V prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov
Odberateľa, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.
18.3. V prípade porušenia alebo obavy či hrozby porušenia právnych predpisov je Dodávateľ oprávnený zasahovať do príspevkov
Odberateľa, okrem iného aj zmazaním či zmenou príspevku, či ich zablokovaním.
19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
19.1. Tieto Podmienky právne záväznou dohodou medzi Dodávateľom a Odberateľom. Odberateľ vyhlasuje, že pred objednávkou
reklamy si prečítal tieto Podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný, a zaväzuje sa ich dodržiavať, rovnako ako sa
zaväzuje dodržiavať platné právo Slovenskej republiky a dobré mravy.
19.2. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľalebo sa ním
stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také ustanovenie ustanovením platným,
účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.
19.3. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetky Objednávky Odberateľa.
19.4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Objednávke a v týchto Podmienkach platí, že prednosť majú ustanovenie
uvedené v Objednávke.
19.5. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky, a to kedykoľvek podľa jeho výlučného a slobodného uváženia. O takejto
zmene je povinný informovať zverejnením zmeny Podmienok na Internetovej stránke spravidla najmenej 15 dní pred účinnosťou
zmeny Podmienok. Takáto zmena nebude mať dopad na už akceptované a záväzné objednávky, Podmienky pre tú-ktorú objednávku
sú platné vo verzii platnej v čase jej potvrdenia Dodávateľom.
19.6. Tieto Podmienky a vzťahy v nich neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (s výnimkou kolíznych noriem),
pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z týchto Podmienok bude prebiehať na súde Slovenskej
republiky nachádzajúcom sa v obvode sídla Dodávateľa.
19.7. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa naňho a jeho reklamu primerane (najmä povinnosti týkajúce sa obsahu
príspevkov) vzťahujú podmienky používania Internetovej stránky uverejnené na Internetovej stránke (https://www.modrykonik.sk/
rules/) obdobne ako na každého užívateľa Internetovej stránky, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Odberateľ potvrdzuje,
že si uvedené podmienky používania pred objednávkou reklamy pozorne prečítal, súhlasí s nimi, a je nimi viazaný a zaväzuje sa ich
dodržiavať.
19.8. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov
zverejnenými na Internetovej stránke a v súlade s Podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok.
19.9. Tieto Podmienky žu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je
slovenské znenie.
19.10.Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2020.
V Bratislave, 26.11.2021
Ing. Peter Vidovič, konateľ Modrý koník s.r.o.
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Spracovateľské podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi
Odberateľom ako prevádzkovateľom (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a Dodávateľom ako sprostredkovateľom (ďalej len
“Sprostredkovateľ”) v rámci reklamného formátu „Súťaža/alebo „Ambasádorka značky“ a/alebo „Skúsenosti so značkou“ (ďalej aj
„Vybrané reklamné formáty“) na Internetovej stránke.
1.2. Slová s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Spracovateľských podmienkach, majú význam, ktorý im bol
pripísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach pre nákup online/digitálneho reklamného priestoru.
2. PREDMET, ÚČEL A$DOBA SPRACÚVANIA
2.1. Sprostredkovateľ bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb častnených na Vybraných reklamných
formátoch na Internetovej stránke (ďalej len Dotknuté osoby“), a to nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa
doručenia, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“).
2.2. Sprostredkovateľ bude Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať za účelom zabezpečenia realizácie Vybraných reklamných
formátov pre Prevádzkovateľa na Internetovej stránke.
2.3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa počas celej doby trvania Vybraných reklamných
formátov. Po splnení účelu spracúvania Sprostredkovateľ všetky Osobné údaje vymaže alebo vráti Prevádzkovateľovi a vymaže
všetky existujúce kópie, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov u Sprostredkovateľa.
3. PODMIENKY SPRACÚVANIA
3.1. Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.
ochrane osobných údajov.
3.2. Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov,
keď si to vyžaduje príslušný právny predpis; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku
pred spracúvaním, pokiaľ daný právny predpis takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.
3.3. Sprostredkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje na iný účel ako stanovil Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ nie je
oprávnený preniesť Osobné údaje do krajín mimo Európskej únie resp. do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.
3.4. Sprostredkovateľ bude bezodkladne informovať Prevádzkovateľa, ak sa podľa jeho názoru pokynom Prevádzkovateľa porušuje
GDPR alebo iné právne predpisy týkajúce sa ochrany Osobných údajov.
4. OSOBITNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA
4.1. Sprostredkovateľ je oprávnený zapojiť do spracúvania Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), o čom bude
Prevádzkovateľa informovať bez zbytočného odkladu. Sprostredkovateľ bude informovať Prevádzkovateľa aj o akýchkoľvek
zamýšľaných zmenách v súvislosti s pridaním alebo nahradením ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Prevádzkovateľ možnosť
kedykoľvek namietať voči takýmto zmenám. Ak Sprostredkovateľ zapojí do spracúvania Osobných údajov ďalšieho
sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy uloží rovnaké povinnosti ochrany
údajov, ako sú stanovené v týchto Spracovateľských podmienkach, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie
primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR. Ak tento ďalší
sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi plne zodpovedný za
plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa.
4.2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi pomoc s posúdením vplyvu na ochranu údajov a s predchádzajúcimi
konzultáciami s dozornými orgánmi, ktoré Prevádzkovateľ primerane považuje za potrebné v zmysle čl. 35 alebo 36 GDPR, a to s
prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.
4.3. V prípade, ak Dotknutá osoba uplatní u Sprostredkovateľovi svoje právo v zmysle Kapitoly III GDPR, Sprostredkovateľ postúpi túto
žiadosť na vybavenie Prevádzkovateľovi. O takomto postúpení žiadosti na vybavenie Prevádzkovateľovi že Sprostredkovateľ
Dotknutú osobu informovať. Sprostredkovateľ bude po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáhať
Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačný mi opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv
Dotknutej osoby ustanovených v Kapitole III GDPR.
5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa čl. 32 GDPR, najmä sa zaväzuje prijať primerané
technické a organizačopatrenia s prihliadnutím predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku
náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia Osobných údajov, ktoré sa prenášajú,
uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.
5.2. Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností stanovených v čl. 28 GDPR, najmä povinnosti prijať primerané technické a organizačopatrenia tak, aby spracúvanie
spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
5.3. Za účelom kontroly splnenia povinností stanovených v týchto Spracovateľských podmienkach Sprostredkovateľ umožaudity, ako
aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom (alebo iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ), a bude k nim prispievať.
5.4. Sprostredkovateľ bude o spracúvaných Osobných údajoch zachovávať mlč anlivosť a nesprístupní ani neposkytne Osobné údaje
žiadnej tretej osobe, ak tieto Spracovateľské podmienky nestanovujú inak. Sprostredkovateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci
príp. iné osoby, ktoré oprávnené spracúvať Osobné údaje alebo majú prístup k Osobným údajom, zaviazali, že budú zachovávať
mlčanlivosť v zmysle tohto článku.
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Tieto Spracovateľské podmienky právne záväznou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 28 Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679 (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) medzi Prevádzkovateľom
a Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred objednávkou reklamného formátu “Súťaž a/alebo „Ambasádorka
značky“ a/alebo „Skúsenosti so značkou“ si prečítal tieto Spracovateľské podmienky a bez výhrad s nimi súhlasí, je nimi viazaný a
zaväzuje sa ich dodržiavať.
6.2. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie v týchto Spracovateľských podmienkach ukáž e ako neplatné, neúčinné alebo
nevymáhateľ alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia a strany sa zaväzujú nahradiť také
ustanovenie ustanovením platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného ustanovenia.
6.3. Tieto Spracovateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.
V Bratislave, 01.10.2018
Ing. Peter Vidovič, konateľ Modrý koník s.r.o.